Valor Social

A Tallers Bellvitge es proporciona treball remunerat a 84 persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. A més, atén en centre diürn subvencionat, a 66 usuaris amb discapacitat intel·lectual.

Missió

La integració i promoció personal, laboral i social de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, i totes aquelles accions que representin una millora de la seva qualitat de vida, considerant el seu entorn familiar.

Visió

Esdevenir entitat referent a la comarca del Barcelonés per a les persones amb discapacita intel·lectual  i/o trastorn mental pel que fa a la seva formació i integració laboral. Defensant la viabilitat econòmica de forma eficient, oferint un servei de qualitat i respectant els nostres valors socials i ètics.

 Valors/Principis

  • Consideració de la individualitat de cada persona, les seves necessitats i interessos, i respecte a la diferència.
  • Contribució a la justícia social.
  • Sense ànim de lucre.
  • Responsabilitat i transparència.
  • Interacció amb la comunitat.
  • Respecte al medi ambient.
"

Volem constituir una alternativa real d’aprenentatge
i de qualificació professional pels nostres treballadors

"